foreign key example

pre: python kron
next: awareness on