python kron

pre: azure data factory
next: foreign key example